Lees op deze website alles over de veranderingen rondom het nieuwe regio-aanbod.

Het aanbod voor huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond

Zonboog, Gezond op Zuid, Het Netwerk en IZER gaan intensief samenwerken in een regio-organisatie. De regio-organisatie is er voor alle huisartsen in de regio Rijnmond. Vanaf 1 januari 2022 gaan we verder onder de naam Rijnmond Dokters. Doordat we de krachten bundelen verandert ook ons aanbod. Als lid van de regio mag u altijd rekenen op onze ondersteuning. Daarnaast kunt u modules contracteren.

  • Bekijk hier ons aanbod voor alle leden;
  • Bekijk hier de te contracteren modules.

Alle zorggroepen en GEZ-centra in de regio Rijnmond gaan met Zilveren Kruis een gezamenlijk contract aan voor segment 2 en (deels) segment 3 van de huisartsenzorg. Elke praktijk ontvangt een aanbod om zich aan te sluiten en modules te contracteren. De concept aansluitingsoveenkomst (ofwel het ketenzorgcontract) kunt u vóór het eind van 2022 verwachten. Alle IZER-leden zijn automatisch lid van Rijnmond Dokters. Bent u nog geen lid van IZER? Lees dan hier hoe u zich kunt aanmelden.

Veelgestelde vragen

De betrokken organisaties zijn sinds 2018 met elkaar in gesprek over hoe de regio-organisatie eruit komt te zien. Dit was een ingewikkeld proces waarbij meerdere scenario’s de revue zijn gepasseerd en lange tijd geen overeenstemming over de richting kon worden bereikt.

Het bestuur van IZER heeft ingezet op een brede regio-organisatie met voldoende mandaat om hiermee met recht hét aanspreekpunt voor huisartsen in de regio te kunnen zijn. Dit had onvoldoende draagvlak bij de ander partijen.  Er is daarom voor gekozen om nu een regionale O&I organisatie uit te werken en in een latere fase toe te werken naar die breed gedragen regio-organisatie waar ook de huisartsenpost en de LHV-kring onderdeel van zijn.

Voor uw praktijk betekent dit dat u gebruik kunt blijven maken van de ketenzorgprogramma’s zoals die er nu al zijn tegen een vergelijkbaar tarief. Daarnaast komen er extra financiering en  ondersteuning beschikbaar voor nieuwe thema’s, zoals bijvoorbeeld toekomstbestendige huisartsenzorg, ouderenzorg, meekijkconsult, ICT en wijkmanagement.

Met de komst van de O&I financiering wordt er een gelijk speelveld gecreëerd, waarin dezelfde prestatie leidt tot dezelfde financiering, onafhankelijk van hoe de huisartsenpraktijk georganiseerd is.
Ten opzichte van de huidige situatie ontstaan er dus meer kansen voor kleine huisartsenpraktijken om met de thema’s uit het regioplan aan de slag te gaan.

De invulling van de regionale O&I organisatie is het resultaat van de gesprekken tussen vertegenwoordigers van Het Netwerk, Gezond op Zuid, ZonBoog en IZER.

De LHV-kring, Huisartsenposten Rijnmond, Cohaesie en Samergo (voorheen Zorgimpuls) zijn ook nauw betrokken bij de afspraken. Stip op de horizon is om met deze organisaties toe te groeien naar een nog breder gedragen regio-organisatie die hét aanspreekpunt voor de huisartsen wordt.

De regionale O&I organisatie maakt financiële afspraken met de zorgverzekeraar en biedt de aangesloten huisartsenpraktijken, indien gewenst, ondersteuning bij het uitvoeren van de bijbehorende plannen. In het regioplan is per thema uitgewerkt wat de kaders zijn om deel te nemen. Het is van belang om enerzijds gezamenlijk te blijven ontwikkelen en innoveren en anderzijds ruimte te laten voor eigen uitvoering. Om hier recht aan te doen is het voorstel te werken met een cafetariamodel.

Dit is een model waarbij de partijen in de regio hun ondersteuningspakket (deels) zelf kunnen samenstellen. Iedereen is verplicht om een beperkt deel af te nemen via Rijnmond Dokters en er is de nodige keuzevrijheid om zich al dan niet te laten ondersteunen. De definitieve indeling wordt nog opgesteld en hierover wordt u geïnformeerd. Voorlopig is de indeling als volgt:

Daarnaast willen we ruimte creëren voor initiatieven vanuit de praktijk. Het huidige s3 budget van de regiotafel is al jaren onderbenut terwijl er voldoende mooie initiatieven zijn in de wijk. Deze moeten financieel en organisatorisch kunnen worden ondersteund vanuit een nieuwe regio-tafel, waarbij aanvragen laagdrempelig kunnen worden gedaan.

De nieuwe organisatie wordt, net als het huidige IZER, een organisatie van, voor en door huisartsen. Inbreng van huisartsen is de basis van alle te ontwikkelen programma’s. Dit is terug te zien in de beoogde structuur van Rijnmond Dokters. Onderstaande geeft die structuur weer, de details worden nog aangescherpt en afgestemd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de nieuwe organisatie staat open voor alle huisartsen. Ook stichtingen en andere rechtspersonen krijgen de mogelijkheid om lid te worden. Er worden geen bijzondere rechten toegekend aan deze leden.

Ledenraad
Er wordt gekozen voor een ledenraad in plaats van een Algemene Leden Vergadering. De ledenraad van de nieuwe organisatie bestaat uit circa 15-20 leden, die een afspiegeling vormen van de huisartsen in de regio. Dit betekent dat gekeken wordt naar regiospreiding en type arts (praktijkhouder, in loondienst, waarnemer). De ledenraad bestaat hoofdzakelijk uit huisartsen, daarnaast is er ook ruimte voor niet-huisartsen, bijvoorbeeld bestuurders of praktijkmanagers. De verhouding wordt nog bepaald, de denkrichting is ca. 70- 30.

Bestuur
Het bestuur bestaat in de nieuwe situatie ook alleen uit huisartsen. Bestuursleden zitten zonder last of ruggenspraak in het bestuur en dienen het belang van Rijnmond Dokters. De bestuursleden worden benoemd na goedkeuring van de ledenraad.

Vakgroepen
De vakgroepen bepalen de inhoudelijke richting van het regioplan. Bij de invulling van de vakgroepen blijven we nadrukkelijk zoeken naar deelnemers van verschillende typen huisartsenorganisaties. In de vakgroepen kunnen afhankelijk van het thema huisartsen, POH’s, doktersassistentes, managers, financials en bestuurders plaatsnemen.

Directie
Het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) beoordelen, benoemen en ontslaan de directie en kunnen de directie aanwijzingen geven. De directie wordt uitgebreid met een medisch directeur.

De huisartsenzorg is versnipperd georganiseerd. De huisartsen zouden meer regie kunnen nemen als zij zich gezamenlijk presenteren naar de partners in de stad, zoals ziekenhuizen, VVT, gemeente en zorgverzekeraar. Deze partners hebben ook behoefte aan één aanspreekpunt voor huisartsen in de regio.

De oprichting van Rijnmond Dokters is een stap in de goede richting om naar één aanspreekpunt toe te werken en we zoeken nadrukkelijk de aansluiting met andere huisartsenorganisaties zoals de LHV-kring, Cohaesie en de Huisartsenposten Rijnmond om gezamenlijk de huisartsen in de regio te vertegenwoordigen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met IZER of neem contact op met de organisatie waar u lid van bent.

Rijnmond Dokters is het samenwerkingsverband van:

Bel Rijnmond Dokters op: 010 750 15 00